Stadgar

Fastslagna vid Föreningen Storasysters årsmöte 2017-03-22

§ 1 Firma

Föreningens namn är Föreningen Storasyster, härefter kallad föreningen

§ 2 Föreningens ändamål och uppgifter

Föreningens ändamål är att tillhandahålla stöd och gemenskap för personer som blivit utsatta för våldtäkt och sexuella övergrepp av olika slag. Det är också föreningens ändamål att informera och utbilda inom området samt att genom opinionsbildning främja en nollvision mot sexuella övergrepp i samhället. Föreningen Storasyster är en fristående ideell förening som är politiskt och religiöst obunden, vars målgrupp är tjejer, killar och transpersoner från 13 år och uppåt.

§ 3 Säte

Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§ 4 Medlemskap

Medlem: Medlemskap står öppet för den målgrupp som stadgas i ändamålsparagrafen, anställda, volontärer samt styrelsemedlemmar. Medlemskapet är obligatoriskt för styrelsemedlemmar, anställda samt volontärer. Medlem har rösträtt på medlems- och årsmöte.

Stödmedlem: Den som vill stödja Föreningen Storasysters verksamhet ekonomiskt kan bli stödmedlem. En stödmedlem kan vara en enskild person, en organisation eller ett företag som ställer sig bakom föreningens verksamhet samt sympatiserar med verksamhetens ändamål.

§ 5 Medlemsavgift

Föreningens medlemmar erlägger årligen en medlemsavgift vars storlek fastställs av föreningens årsmöte eller extrainsatt årsmöte.

§ 6 Uteslutning

Medlem som motverkar föreningens ändamål eller syfte kan uteslutas. Genom beslut av styrelsen kan denne medlem eller stödmedlem uteslutas. För att en uteslutning ska kunna ske måste en majoritet av styrelsen vara överens

§ 7 Tystnadslöfte

Föreningens personal, volontärer samt förtroendevalda har tystnadslöfte.

§ 8 Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen kallar till årsmöte. Årsmötet hålls årligen före maj månads utgång. Extrainsatt årsmöte kan utlysas när som helst om behov finns. Skriftlig kallelse skall utgå senast fyra (4) veckor före årsmötet eller extrainsatt årsmöte.

§ 9 Ärenden vid årsmöte

På föreningens årsmöte ska följande ärenden behandlas:

1. Årsmötets öppnande
2. Att mötet är stadgeenligt utlyst
3. Fastställande av mötets dagordning
4. Val av
a. ordförande
b. sekreterare
c. protokolljusterare
5. Behandling av föregående års verksamhetsberättelse
6. Behandling av ekonomisk berättelse
7. Behandling av revisionsberättelse
8. Beviljande av ansvarsfrihet
9. Behandling av styrelsens förslag av verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår
10. Val av styrelse
11. Val av revisorer
12. Val av valberedning
13. Beslut om medlemsavgiften
14. Eventuella övriga ärenden
15. Årsmötets avslutande

Vid extrainsatt årsmöte behandlas de ärenden som påkallat detta möte samt punkt 1-4 och 14-15 ovan.

§ 10 Styrelsen

Styrelsen väljs av årsmötet. Under verksamhetsåret företräds föreningen av styrelsen.

I styrelsen ska ingå en ordförande, minst en ledamot, samt en kassör. I övrigt andra funktioner konstitueras av styrelsen. Mandattiden tillåts variera mellan ett (1) och två (2) år så att halva antalet styrelseledamöter väljs varje år. Suppleanter väljs för en tid av ett (1) år. Övriga ledamöter väljs för en tid av högst två (2) år. Avgående styrelseledamöter kan väljas om.

Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Majoriteten avgör, vid lika har ordföranden utslagsrösten

Valberedningen väljs av årsmötet och består minst av två personer och max fem personer. Intresseanmälan för valberedning sker helst 5 dagar innan årsmötet eller på årsmötet. Valberedningen föreslår senast 10 dagar innan årsmötet kandidater till styrelsen som då presenteras på hemsidan. Motförslag meddelas valberedningen antingen innan eller under pågående årsmöte. Motkandidater lämnar rummet vid anförande och årsmötet bör vid motförslag ta beslut om stängd votering och utse två rösträknare.

§ 11 Firmatecknare

Styrelsen utser firmatecknare.

§ 12 Revision

Föreningen Storasysters förvaltning och räkenskaper ska granskas av en revisor. Revisorn väljs på årsmötet.

§ 13 Räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.

§ 14 Stadgeändring

Ändring av stadgarna kan endast ske på ordinarie årsmöte eller extrainsatt årsmöte. För att ändra dessa stadgar krävs 2/3 majoritet vid ett årsmöte eller extrainsatt årsmöte.

§ 15 Upplösning av föreningen

Föreningens upplösning beslutas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte. Efter revisorns godkännande av räkenskaperna ska kvarvarande medel och egendom tillfalla annan ideell förening med liknande verksamhet, det sista årsmötet/medlemsmötet bestämmer vilken.

Comments are closed.

STÖD OSS

Du kan stödja oss på olika sätt. Genom att bli medlem, köpa gåvor i vår shop eller donera direkt på Bankgiro: 397-4870.

FÖRENINGEN STORASYSTER

Kungsholmsgatan 17B
112 27 Stockholm
kontakt@foreningenstorasyster.se

Organisationsnummer: 802465-2169