Integritetspolicy

Storasyster arbetar både stödjande, förebyggande och opinionsbildande inom vårt verksamhetsområde. Organisationen hanterar därför personuppgifter av varierande slag och i olika sammanhang. För oss är det viktigt att du känner dig trygg i din kontakt med oss. Därför kan du här läsa om hur dina personuppgifter behandlas hos oss – i enlighet med den nya Dataskyddsförordningen (GDPR).

Kontakta gärna oss om du har några frågor. Du har alltid rätt att begära ut dina personuppgifter och/eller få dem ändrade eller raderade. Kontaktuppgifter till oss hittar du längst ner.

1. Vilka uppgifter behandlar vi om dig och varför?

Genom att du kommer i kontakt med Storasyster kan du komma att lämna viss information till oss. Här kan du läsa mer om vilka uppgifter vi behandlar om dig, för vilka ändamål vi behandlar dina uppgifter och vilket lagligt stöd vi har för att behandla dina uppgifter.

1.1 Om du söker stöd hos oss

Grunden för vårt stöd online är att du ska kunna vara anonym i din kontakt med Storasyster. I vårt stöd offline behöver vi oftast dina personuppgifter för att kunna administrera kontakten. Dessa samlas då in med ditt samtycke.

Om du väljer att lämna personuppgifter till oss sparar vi dem i upp till två år efter att kontakten har förmedlats. Detta är för att vi ska kunna samordna kontakten, ge dig uppföljande stöd om du önskar och för att kunna föra viktig statistik kring vår målgrupp. 

Endast behörig personal på Storasyster har tillgång till personuppgifter som du har lämnat till oss. Tekniskt ansvarig hos leverantören av vårt chattsystem har tillgång till systemet och har enligt upprättat personuppgiftsbiträdesavtal förbundit sig till samma tystnadslöfte som organisationens personal. Läs mer om tystnadslöfte längre ner. 

1.2 Online-stöd

Samtalen som förs i vårt chattsystem sparas i 15 månader i handledning- och utbildningssyfte. Därefter raderas de. Anledningen är att vi vill kunna kvalitetssäkra kontakterna, säkerställa att stödet blir så bra som möjligt och kontakten så givande som möjligt för dig. Endast behörig personal har tillgång till loggarna.

Chattsystemet registrerar IP-adresser. Registreringen påverkar inte din anonymitet gentemot Storasyster utan är en övergripande teknisk funktion för att se till att så många som möjligt kan få stöd och samtidigt minska risken att oseriösa personer tar tid från dig som söker stöd hos oss. 

I mejljouren raderas alla mejl efter två år.

1.3 Offline-stöd 

I våra stödfunktioner offline behöver vi oftast dina personuppgifter för att kunna administrera kontakten. Dessa samlas då in med ditt samtycke. Du kan när som helst be att få dessa raderade efter avslutad kontakt. 

1.4 Om du ger en gåva till oss

I din kontakt med Storasyster lämnar du viss information till oss. Vi behandlar dina personuppgifter så som kontaktuppgifter och betaluppgifter, i samband med att du till exempel skänker en gåva.

Dina uppgifter kan när det är nödvändigt behöva delas med andra, exempelvis våra IT-och systemleverantörer, banker och betaltjänster. Dina uppgifter kan också komma att användas för att informera om Storasysters verksamhet, via till exempel post, e-post, telefon eller sms.

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet. Du har också flera rättigheter enligt GDPR, bland annat att få information om vilka av dina personuppgifter som vi behandlar och kontrollera att de är korrekta.

1.4.1 För dig som är månadsgivare:

Följande uppgifter behandlas om dig som har månadsgivande via autogiro:

Namn, personnummer, postadress, e-postadress, telefonnummer, givarnummer, bank-ID/e-legitimation (endast vid start av autogiro), namnunderskrift och bankkontonummer. I vissa fall behandlas dina uppgifter i fritext efter kontakt med Storasysters personal.

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund:

För att administrera givandet av en gåva.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra donationen av en gåva enligt avtalet mellan dig som givare och Storasyster.

Återrapportering till dig som månadsgivare om hur din gåva gör skillnad, Storasysters arbete och våra kampanjer.

Intresseavvägning

Återkoppling angående ytterligare möjligheter för dig att stödja oss.

Intresseavvägning

Analys av givargrupper för förbättrad givarkännedom.

Intresseavvägning

Bibehålla en bra givarservice och personlig kontakt med dig som månadsgivare.

Intresseavvägning

Efterleva krav i bokföringslagen (1999:1078).

Nödvändigt för att fullgöra en rättslig skyldighet.

Våra berättigade intressen av behandlingarna som baserar sig på en intresseavvägning är för att kostnadseffektivisera vårt insamlingsarbete, något som innebär att vi kan ge fler som blivit utsatta för sexuella övergrepp möjligheten att få stöd samt att informera om vårt arbete och hur du som givare kan fortsätta att hjälpa oss.

Uppgifterna behandlas så länge som du är månadsgivare och en period på 36 månader efter att du upphör att vara månadsgivare. Uppgifter kan komma att sparas längre i enlighet med lagkrav, såsom kraven i bokföringslagen, eller om du samtycker till det.

1.4.2 För dig som ger en enstaka gåva via hemsidan, bankgiro eller Swish:

Följande uppgifter behandlas om dig:

Namn, personnummer, postadress, e-postadress, telefonnummer och betaluppgifter. I vissa fall behandlas dina uppgifter i fritext efter kontakt med Storasysters personal.

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund:

För att administrera givandet av en gåva.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra donationen av en gåva.

Återrapportering till dig om hur din gåva gör skillnad och våra kampanjer.

Intresseavvägning

Återkoppling angående ytterligare möjligheter för dig att stödja oss.

Intresseavvägning

Analys av givargrupper för förbättrad givarkännedom.

Intresseavvägning

Bibehålla en bra givarservice och personlig kontakt med dig.

Intresseavvägning

Efterleva krav i bokföringslagen (1999:1078).

Nödvändigt för att fullgöra en rättslig skyldighet.

Våra berättigade intressen av behandlingarna som baserar sig på en intresseavvägning är för att kostnadseffektivisera vårt insamlingsarbete, något som innebär att vi kan ge fler som blivit utsatta för sexuella övergrepp möjligheten att få stöd samt att informera om vårt arbete och hur du som givare kan fortsätta att hjälpa oss.

Uppgifterna bevaras i 36 månader efter det att du senast skänkte en gåva. Uppgifter kan komma att sparas längre i enlighet med lagkrav, såsom kraven i bokföringslagen, eller om du samtycker till det.

1.4.3 För dig som är mottagare av ett gåvobevis (exempelvis ett tack-kort eller en minnesgåva):

Följande uppgifter behandlas om dig:

Namn och postadress. Dina adressuppgifter inhämtas från gåvogivaren.

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund:

För att upprätta ett gåvobevis.

Intresseavvägning

Vårt och gåvogivarens berättigade intressen av behandling är att kunna administrera gåvan och se till att du får ta del av gåvobeviset.

Uppgifterna bevaras endast till dess att gåvan skickats till dig. Därefter raderar vi dina uppgifter.

1.4.4 Samarbeten eller potentiella samarbeten

Följande uppgifter behandlas om dig:

Namn, telefonnummer, adress och e-postadress.

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund:

För att administrera förhållandet mellan ditt företag och Storasyster.

Intresseavvägning.

Kontakt för att vi ska kunna upprätthålla ett pågående samarbete ellet ta initiativ till ett kommande.

Intresseavvägning.

Vårt berättigade intresse av behandlingen är kunna administrera kontakten med företag som du företräder, för att vi ska kunna upprätthålla ett pågående samarbete eller ta initiativ till ett kommande.

Uppgifterna bevaras så länge som du är anställd på företaget, vi har ett pågående samarbete, har planer på ett kommande samarbete och i 36 månader efter den senaste gåvan ditt företag skänkt till Storasyster.

2. Informationsutskick och gåvoförfrågningar

Storasyster kommer att behandla dina personuppgifter för att informera om vår verksamhet och vid vissa tillfällen fråga om en gåva. Dina uppgifter kan komma att användas för utskick med information om vår verksamhet och förfrågningar om gåvor via telefon, post, e-post eller SMS fram till dess att du invänder mot att bli kontaktad av oss för detta ändamål.

3. Övriga kontakter

Alla har inte kontakt med oss inom ramen för vår stödjande verksamhet, eftersom Storasyster också bedriver ett opinionsbildande och förebyggande arbete och dessutom är en medlemsorganisation med medlemmar som har kontinuerlig kontakt med oss. För oss är det viktigt att alla känner sig trygga i hur vi hanterar uppgifter. 

När du exempelvis blir medlem, väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev eller deltar i någon av våra utbildningar får du alltid godkänna att vi behandlar personuppgifter som du lämnar till oss. Dessa sparas så länge det är relevant för vår verksamhet och tidsrymden anges alltid vid ditt godkännande. 

Mejl och övrig information som inkommer till Storasyster rensas regelbundet och sparas i två år eller i undantagsfall något längre om den är relevant för vår verksamhet under en längre tidsperiod. 

4. Tystnadslöfte

All personal och alla volontärer på Storasyster arbetar under tystnadslöfte. Det betyder att våra volontärer inte delar med sig av information till någon utanför organisationen – varken det du berättar för dem eller vem du är. Vår anställda personal kan komma att bryta tystnadslöftet om vi behöver göra en orosanmälan. Detta sker i så fall alltid i samråd med dig. 

5. Anmälningsplikt

Anmälningsplikt är den plikt som vissa myndigheter eller yrkesroller har att anmäla till Socialtjänsten om en misstänker att ett barn far illa. Detta kallas att göra en orosanmälan. Vi som arbetar eller är volontärer på Storasyster har ingen anmälningsplikt eftersom vi är en ideell organisation. Men vi hjälper dig gärna att komma i kontakt med Socialtjänsten eller gör en orosanmälan för dig om du är under 18 år och vill ha vår hjälp med detta. 

I de fall där du är minderårig och själv väljer att lämna dina personuppgifter till oss och vi är oroliga för att du inte har det bra, kan vi komma att göra en orosanmälan. Men du kan alltid vara anonym hos oss och vi gör aldrig en anmälan utan att först diskutera det med dig.

6. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Endast personal med behöriga konton och lösenord har tillgång till de utrymmen och system där personuppgifterna lagras. Våra anställda har också strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler.

Ansvariga

Personuppgiftsansvarig: 

Cecilia Bödker Pedersen

cecilia@storasyster.org

076 634 34 36

Dataskyddsombud

Erika Willis

erika@foreningenstorasyster.se

073 626 57 23