Rapport det går inte att berätta för någon på riktigt 2

Försämrat psykiskt mående och minskad tillgång till stöd – pandemins påverkan på personer utsatta för sexuellt våld

Sjukdomen covid-19 och den kris som pandemin bär med sig har drabbat samhällets alla områden. Personer som utsätts för sexuellt våld var redan innan krisen en mycket utsatt grupp. I rapporten ”Det går inte att berätta för någon på riktigt” lyfter vi vår målgrupps situation under covid-19-krisen. Rapporten visar på en försämring av utsattas psykiska mående och en minskning av tillgång till stöd under pandemin.

Storasysters nya rapport bygger på en enkätstudie med 165 svarande, majoriteten kvinnor och tjejer. Rapporten visar på en försämring av utsattas psykiska mående och en minskning av tillgången till stöd under pandemin. Runt 50 procent av respondenterna uppgav att symtom som stress, ångest, oro, fysiska reaktioner, nedstämdhet/depression och sömnproblem hade ökat eller förvärrats under denna tidsperiod. I studien samlade vi också in information om utsattas tillgång till stöd under pandemin. Även om var tredje respondent hade stöd sedan tidigare beskrev de att covid-19-pandemin hade påverkat tillgången till det etablerade stödet. Förändringarna kunde handla om avbokade besök pga misstänkta covid-19-symptom eller att stödet gått över till video- eller telefonsamtal. Drygt hälften av respondenterna hade inte sökt stöd under de senaste fyra veckorna och denna grupp anser vi kan behöva fångas upp om stödbehovet kvarstår när pandemin avtar.

– Utsatthet för våld förvärras under samhällskriser. Den förvärrade psykiska ohälsan i kombination med den begränsade tillgången till stöd under pandemin bör betraktas som ett tecken på en försämring av situationen för vår målgrupp. Det finns tydliga indikationer på att efterfrågan på stöd kommer att öka efter pandemin och vi ser därför att samhället måste ha beredskap för att ta hand om utsatta och deras behov av vård och stöd, säger Cecilia Bödker Pedersen, verksamhetschef på Storasyster.

Storasyster anser att det är centralt att inkludera ett könsmaktsperspektiv i de åtgärder som vidtas under covid-19-pandemin och i dess efterverkningar. Storasyster föreslår bland annat en utredning av hur tillgången till stöd för personer som utsatts för sexuellt våld har tillgodosetts under pandemin. Vi ser även vikten av tillgänglighet till vård och stöd i icke-akuta skeenden samt att det är centralt att förstärka och samordna de insatser som riktas till utsatta under och efter krisen.

Läs hela rapporten här

För ytterligare information kontakta Cecilia Bödker Pedersen, verksamhetschef på Storasyster:

Mail: cecilia@foreningenstorasyster.se

Tel: 076 634 34 36

BRÅ bild

BRÅ: Stor ökning av fällande domar för våldtäkt sedan samtyckeslagen infördes

Idag publicerade Brottsförebyggande rådet (BRÅ) en ny rapport som visar att sedan den nya lagstiftningen om våldtäkt, samtyckeslagen, infördes 2018 har antal åtal och fällande domar för våldtäkt ökat markant. 2017 avkunnades 190 fällande domar, under 2019 var antalet 333. Vilket är en ökning med 75 procent. 

Från och med juli 2018 bygger lagstiftningen om våldtäkt på avsaknad av frivillighet, istället för förekomsten av våld, hot eller en särskilt utsatt situation. Det innebär att all sexuell aktivitet är straffbart om den ena parten inte deltar frivilligt. De nya fällande domarna gäller i stor utsträckning just den typ av situationer som lagändringen avsåg att täcka, till exempel fall där målsägaren reagerat på övergreppet med passivitet. 

– Vi ser självfallet väldigt positivt på att den nya lagstiftningen leder till fler åtal och fler fällande domar. Det vågade vi knappt hoppas på inför lagens införande, men förutsåg ändå att den nya lagstiftningen skulle fungera normerande kring frivillighet och samtycke. Att antalet fällande domar ökat med 75% har ett otroligt viktigt signalvärde – det går att få en förövare dömd för våldtäkt i våra domstolar! En vanlig anledning till att de personer vi tar emot i vår verksamhet aldrig gör en polisanmälan är rädslan att inte bli trodd, och en uppgivenhet kring att ärendet ändå kommer läggas ner. Detta första år med samtyckeslagstiftningen visar att det går att bli trodd, och det går att få även rättslig upprättelse, säger Cecilia Bödker Pedersen, verksamhetschef på Storasyster.

Men få av de fällande domarna avsåg det nya brottet oaktsam våldtäkt. Endast 12 av de nya fällande domarna rör det nya brottet oaktsam våldtäkt, enligt BRÅs genomgång av samtliga tingsrättsdomar om våldtäkt mot kvinnor under 2019. BRÅ menar att ett skäl till det kan vara att domstolarna oftast inte uppfattar att den bestämmelsen är applicerbar och därför istället väljer att antingen fria den tilltalade eller döma till (uppsåtlig) våldtäkt. 

– Vi har en lång väg kvar, i och med att de flesta sexualbrott fortfarande inte anmäls. Inom vår stödverksamhet där vi tar emot fler än 2 500 personer årligen har mer än var fjärde person avstått från att kontakta polis. Detta har en rad olika orsaker, men om vår frivillighetsbaserade lagstiftning kan leda till att fler personer vågar anmäla och vågar tro på att deras anmälan kommer att hanteras på ett rättssäkert sätt så har vi ändå kommit en bit på vägen mot vår vision om ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld, säger Cecilia Bödker Pedersen. 

Här kan du ta del av BRÅs senaste rapport

Lunchföreläsning

Storasyster bjuder in till lunchföreläsning online

Storasyster bjuder in till lunchföreläsning om hur vi bemöter personer som har blivit eller blir utsatta för sexuellt våld. Föreläsningen är en introduktion till hur vi bemöter och arbetar med vår målgrupp i vår samtalsmottagning. Det kommer erbjudas tillfälle att ställa frågor samt möjlighet att lära sig mer om vad vi erbjuder för föreläsningar och utbildningar för yrkesverksamma. 

Föreläsningen vänder sig till alla yrkesverksamma som möter människor i sitt arbete.

Föreläsningen hålls av Julia Engström, kurator och sakkunnig inom våldsprevention och bemötande på Storasyster. Julia är f.d. skolkurator med vidareutbildning inom barn- och ungdomsvetenskap.

Datum: 15 juni 2020

Tid: 12.00 – 13.00

Plats: Zoom – Länk till föreläsningen

Har ni frågor eller funderingar får ni gärna höra av er till julia@foreningenstorasyster.se

Facebook Live webb

Facebook Live: Webbseminarium om Storasysterrapporten 2020

Storasyster bjuder in till webbseminarium om Storasysterrapporten som fokuserar på kopplingen mellan sexuellt våld och suicid den 26:e maj kl 13:00-14:30.

Storasystrerrapporten lanserades 14:e maj 2020 och ger en lägesbild av utsatthet för sexualbrott i Sverige idag och om Storasysters föregående verksamhetsår. I Storasysterrapporten fokuserar vi på ett särskilt tema som vi vill lyfta fram som anknyter till kunskapsområdet sexuellt våld. I år har vi valt att fokusera på psykisk ohälsa och mer specifikt på kopplingen mellan sexuellt våld och suicidtankar och suicidförsök.

Under detta webbseminarium kommer Linnéa Hall, Opinionsstrateg på Storasyster och författare av Storasysterrapporten, presentera de viktigaste resultaten i rapporten.

Efter presentationen kommer Annika Strandhäll, jämställdhetspolitisk talesperson för Socialdemokraterna, och Anna Möller, PhD och överläkare på Akutmottagningen för våldtagna på Södersjukhuset i Stockholm, att kommentera rapporten.  Även Karin Schulz, Generalsekreterare på Mind, kommer ge sina kommentarer.

Mer information om webbseminariet hittar du här!

Storasysterrapporten webb

Storasyster slår larm: Ny rapport visar på självmordsrisker till följd av sexuellt våld

Idag lanseras Storasysterrapporten 2020, med särskilt fokus på psykisk ohälsa efter utsatthet för sexuellt våld. Rapporten baseras på en enkätstudie där vi samlade in erfarenheter från 5 211 personer som utsatts för sexuellt våld och som publicerades i en rapport 2019. Av dessa dryga 5 000 personer uppgav 32 procent att de haft suicidtankar och 16 procent uppgav att de gjort suicidförsök till följd av sexuella övergrepp, vilket vi ser som mycket allvarligt.  Därför har vi valt att under 2020 rikta ett särskilt fokus på denna problematik och i och med detta lansera Storasysterrapporten som har ett specifikt fokus på psykisk ohälsa och suicid. 

Storasysters enkätundersökning med över 5 000 deltagare visar på att:

– 32% av dem som utsatts för sexuellt våld haft självmordstankar, och 16% uppgav att de gjort självmordsförsök till följd av sexuella övergrepp (jmf 14% självmordstankar någon gång under i livet, befolkningen i stort enligt Folkhälsomyndigheten).

– Mörkertalet är stort (endast 11% polisanmäler sexuellt våld enligt Nationella Trygghetsundersökningen 2017).

– Vanligast är att förövaren är en man som ofta är känd för den utsatta – mer tvingad tid i hemmet till följd av Covid-19 ökar risken för våldsutsatthet och för psykisk ohälsa.

– Detta får akuta konsekvenser för samhället, och är ytterst en jämställdhets- och demokratifråga.

– Regeringen har anslagit extra medel och det är nu viktigt att pengarna kommer ut och gör nytta för utsatta.

– Storasyster är med våra 140 volontärer Sveriges största stödorganisation för personer utsatta för sexuellt våld. Vi hjälper årligen över 2 500 personer genom stödfunktioner online och offline, samt driver opinion med visionen om ett samhälle fritt från sexuellt våld.

Läs hela rapporten här

För ytterligare information, läs vårt pressmeddelande eller kontakta Cecilia Bödker Pedersen, verksamhetschef på Storasyster:

Mail: cecilia@foreningenstorasyster.se

Tel: 076 634 34 36

Kopia-av-Kopia-av-Kopia-av-youre-a-bright-beautiful-1

Enkät: Covid-19-pandemins påverkan på personer som utsätts eller har utsatts för sexuella övergrepp

Storasyster samlar nu in kunskap om hur personer som utsätts eller har utsatts för sexuella övergrepp påverkas av Covid-19-pandemin. Hjälp oss att förstå din situation genom att svara på denna enkät.

Enkäten innehåller frågor om erfarenhet av utsatthet för våld, psykiskt mående och kontakt med stödinstanser. Du är helt anonym och väljer själv vilka frågor du vill besvara. 

Enkäten hittar du här!

Önskar du stöd i samband med att du besvarat enkäten så kan du alltid kontakta Storasyster: www.foreningenstorasyster.se

Kopia av Kopia av you're a bright, beautiful

Chatten har tillfälligt utökade öppettider!

Vi har på grund av rådande omständigheter valt att utöka våra öppettider i chatten. Chatten kommer från och med v.15 även ha öppet på fredagar 20-22 samt lördagar 16-18.

Vi vet att många som utsätts för sexuellt våld i sina hem nu tvingas vara hemma tillsammans med personen som utsätter dem. Både barn och vuxna som i vanliga fall använder skola, arbete och fritidsaktiviteter som ett skydd från våldet hemma.

Vi vet också att psykisk ohälsa kan förvärras när omständigheter i ens liv snabbt förändras och många som är utsatta mår extra dåligt när världen känns otrygg och rörig.

Därför anser vi att det är extra viktigt att vårt arbete fortsätter som vanligt trots omständigheterna. Vi vill fortsätta vara en trygg och stabil plats att söka stöd hos när samhället i övrigt är skakigt.

Vi vill rikta ett stort varmt tack till våra volontärer som gör det möjligt för oss att utöka öppettiderna i chatten och som outtröttligt arbetar på med att ge stöd till våra stödsökande, oavsett vad som händer i omvärlden <3

årsmöte

Valberedningens nomineringar till årsmöte 2020


Nedan följer valberedningens nomineringar till ett antal styrelseposter till verksamhetsåret 2020/2021 samt 2021/2022. Vid årsmötet den 16 mars 2020 beslutar medlemmarna om förslaget godtas. 

Ordförande: Karin Forseke (omval, två år) 

Valberedningen nominerar Karin Forseke till posten som ordförande för Föreningen Storasysters styrelse under verksamhetsåret 2020/2021 samt 2021/2022. Karin har suttit som ledamot och sedermera ordförande för styrelsen under de senaste två verksamhetsåren, och visat på djupt engagemang för föreningens vision om ett samhälle fritt från sexuellt våld. Med sin kompetens och sitt breda nätverk har hon med stor framgång bidragit till att föreningen fått allt bättre möjligheter till att nå ut till fler stödsökande. Med bakgrund i finansbranschen i USA, Storbritannien och Sverige har hon omfattande erfarenhet av internationellt ledarskap från såväl privata och offentliga företag, som politiska och ideella organisationer. Karin är för närvarande verksam i ett antal styrelser, bl.a. för AI baserade bolaget Greater Than AB, Drottningholms Slottsteater och Cambridge Judge Business School. Hon har ett starkt engagemang för jämställdhetsfrågor som genomsyrat alla hennes uppdrag, bl.a. som rådgivare till Nobel Women’s Initiative (NWI) och för organisationen Sojourn som ger skyddat boende till våldsutsatta kvinnor och barn. Med Karins långa erfarenhet, kunskap och kompetens inom ledarskap och jämställdhet anser valberedningen Karin vara en stor tillgång som ordförande för Föreningen Storasysters styrelse även kommande åren.

Sekreterare: Åsa Fröding (omval, två år) 

Valberedningen nominerar Åsa Fröding till posten som sekreterare i Föreningen Storasysters styrelse verksamhetsåret 2020/2021 samt 2021/2022. Åsa har varit en uppskattad och aktiv volontär i Föreningen Storasyster redan sedan för sju år sedan. Som sekreterare i styrelsen de gångna verksamhetsåren har Åsa varit mycket uppskattad för sin lyhördhet och pålitlighet. Hennes perspektiv och kunskaper som långvarig medlem och volontär i föreningen lyfts särskilt fram med stor uppskattning. Med sitt brinnande engagemang för såväl Föreningen Storasysters stödverksamhet som föreningens vision om ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld, anser valberedningen Åsa vara en tillgång för styrelsen även kommande verksamhetsår. 

Kassör: Inger Malm (omval, två år)

Valberedningen nominerar Inger Malm till posten som kassör i Föreningen Storasysters styrelse verksamhetsåret 2020/2021 samt 2021/2022. Inger har sedan hon blev medlem i Föreningen Storasyster för fem år sedan varit aktivt engagerad i styrelsens ekonomiska verksamhet. Som civilekonom med mångårig erfarenhet av arbete som bl.a. ekonomichef och controller, har hennes kunskaper varit mycket uppskattade i Föreningen Storasysters styrelse de senaste fyra verksamhetsåren. Med ett stort engagemang för Föreningen Storasysters vision om ett samhälle fritt från sexuellt våld anser valberedningen Inger vara en fortsatt stor tillgång för styrelsen.

Ledamot: Birgitta Henriksson (nyval, ett år) 
Valberedningen nominerar Birgitta Henriksson till posten som ledamot i Föreningen Storasysters styrelse för verksamhetsåret 2020/2021. Birgitta har en lång och gedigen erfarenhet av kommunikations- och finansbranschen och är idag partner på Fogel & Partners. Med sin bakgrund kan hon bidra med mycket värdefull kunskap, inte minst inom kommunikation där hon redan påbörjat ett viktigt arbete med föreningens positionering. Hon uttrycker även en hög ambition för föreningens framtid, både vad gäller finansiering och att nå ut till såväl stödsökande som andra viktiga parter. Sammantaget anser valberedningen att Birgitta, med både hennes engagemang och kunskap i beaktning, kommer att vara en stor tillgång för föreningens långsiktiga utveckling.

Ledamot: Nils Marcks von Würtemberg (nyval, ett år) 

Valberedningen nominerar Nils (Nicke) Marcks von Würtemberg till posten som ledamot i Föreningen Storasysters styrelse under verksamhetsåret 2020/2021. Nicke har senaste verksamhetsåret suttit som suppleant i Föreningen Storasyster och har visat på stort engagemang för föreningens vision om ett samhälle fritt från sexuellt våld. Med Nickes breda nätverk väntas han fortsätta kunna bidra till föreningens ambitioner om att stärka organisationen både ekonomiskt och nätverksmässigt. Nicke har även värdefull kunskap om rättsväsendet och har en bakgrund som jurist och civilekonom. Nicke arbetar som Senior Loan Manager hos Swedfund International AB.

Suppleant: Fabian Månsson (nyval, ett år) 
Valberedningen nominerar Fabian Månsson till posten som suppleant i Föreningen Storasysters styrelse verksamhetsåret 2020/2021. Fabian är ny medlem i Föreningen Storasyster och har en lång bakgrund från företagande i Sverige och USA, bl.a. som CEO för H&M och Eddie Bauer. Han har omfattande erfarenhet av styrelsearbete och ett stort engagemang för jämställdhetsfrågor. Med Fabians gedigna erfarenhet från näringslivet och med sitt breda kontaktnät anser valberedningen Fabian vara en stor tillgång för Föreningen Storasysters verksamhet kommande året.

Suppleant: Sanna Lindberg (nyval, ett år) 
Valberedningen nominerar Sanna Lindberg till posten som suppleant Föreningen Storasysters styrelse verksamhetsåret 2020/2021. Med en lång bakgrund inom H&M-koncernen både i Sverige och internationellt har Sanna både ett stort nätverk och en värdefull erfarenhet av jämställdhetsarbete och näringsliv. Sanna visar dessutom ett varmt engagemang för föreningens verksamhet och att nå ut med föreningens budskap, samt en stor förståelse för de utmaningar föreningen står inför. Valberedningen anser därmed Sanna vara en stor tillgång för Föreningen Storasysters verksamhet kommande året.

årsmöte

UTLYSNING INFÖR ÅRSMÖTE 2020

Den 16 mars 2020 infaller Föreningen Storasysters årsmöte. Inför årsmötet öppnar valberedningen upp för ansökningar till ett antal poster i styrelsen under verksamhetsåren 2020-2021 samt 2020-2022.

Valberedningen söker en styrelse med fortsatt bred kompetens, erfarenhet och nätverk som kan hjälpa Föreningen Storasyster att säkra en trygg finansiering för att fortsätta växa, nå ut till ännu fler stödsökande samt skapa opinion i föreningens vision om ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld. 
 

SÖKBARA POSTER TILL ÅRSMÖTET 2020

En ordförande, under en period av två (2) år

Som ordförande har du som sökande ett stort engagemang för föreningens vision om ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld. Sökande med erfarenhet av tidigare ideellt engagemang i civilsamhället och av styrelsearbete premieras. Posten innehas idag av Karin Forseke, som ställer upp till omval. 

En sekreterare, under en period av två (2) år

Som sekreterare är du ledamot i styrelsen och för protokoll under styrelsemötena. Posten innehas idag av Åsa Fröding, som ställer upp till omval. 

En kassör med ekonomibakgrund, under en period av två (2) år 

Som kassör är du ledamot i styrelsen och bidrar med bred kompetens inom ekonomi och redovisning. Posten innehas idag av Inger Malm, som ställer upp till omval. 

En ledamot med juridisk bakgrund, under en period av ett (1) år

Som ledamot i styrelsen bidrar du med bred kompetens inom juridik. Suppleant Nils Marcks von Würtemberg ställer upp som kandidat.

En ledamot med kommunikationsbakgrund, under en period av ett (1) år

Som ledamot i styrelsen bidrar du med bred kompetens inom kommunikation. 

Två suppleanter, under en period av ett (1) år

Som suppleant i styrelsen bidrar du till föreningens ambitioner om att stärka organisationen både ekonomiskt och nätverksmässigt. Vi ser gärna att de sökande har erfarenhet av att jobba med verksamhetsutveckling, gärna med koppling till civilsamhället.

Två ledamöter till valberedningen för en period av ett (1) år

Innehas nu av Andrea Ivarsson och Sofia Österlöf, som båda ställer upp till omval.

Styrelsemedlemmar vars mandatperiod löper ut vid årsmötet 2020

Ordförande: Karin Forseke (ställer upp till omval)
Ledamöter: Anna Telg (ställer inte upp till omval)
Paul Lacopie (ställer inte upp till omval)
Åsa Fröding (ställer upp till omval)
Inger Malm (ställer upp till omval)
Suppleant:
Nils Marcks von Würtemberg (ställer upp till omval som ledamot)För att ingå i styrelsen krävs att du

  • Har ett stort engagemang för föreningens vision och målsättning om ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld.
  • Har viljan, förmågan och erfarenhet av att leda styrelsens strategiska utveckling.
  • På ett generöst sätt bidrar med erfarenheter och kunskaper till styrelsen och föreningens kansli.
  • Avsätter 5 kvällar för styrelsemöten i Stockholm under verksamhetsåret, samt avsätter tid för egna initiativ för att stärka organisationen ekonomiskt och opinionsmässigt. Som styrelseledamot kan du även behöva förbereda underlag och beslutsdokument till styrelsens sammanträden.
  • Är villig att arbeta i utskott efter behov.
  • Kan verka oavlönat samt religiöst och partipolitiskt obundet.
  • Är medlem i Föreningen Storasyster när styrelseuppdraget börjar.

Är du intresserad av att engagera dig i Föreningen Storasysters styrelse? Kandidera genom att skicka ditt CV till valberedning@foreningenstorasyster.se och berätta på vilket sätt du vill och kan bidra. Sista dag för att kandidera är den 16 februari.
Utvalda kandidater måste vara tillgängliga via telefon under vecka 8 eller 9.
Vid frågor, kontakta gärna valberedningen på valberedning@foreningenstorasyster.se.


Skärmavbild 2020-01-16 kl. 16.10.41

BRÅs preliminära statistik för 2019

Idag presenterade Brottsförebyggande rådet (BRÅ) den preliminära statistiken över anmälda brott 2019. Antalet anmälda våldtäkter ökar från 7 843 anmälda våldtäkter 2018 till 8 350 anmälda våldtäkter 2019. Av dessa har 229 rubricerats som oaktsam våldtäkt, vilket är en ny brottsrubricering som kom till i samband med vår nya frivillighetsbaserade sexualbrottslag i juli 2018. 


Nytt för i år är att BRÅ presenterar statistik över relationen mellan brottsoffer och misstänkt gärningsperson. Vad gäller anmälda våldtäkter mot personer över 18 år så har 31% av dessa skett inom parrelation, 7% inom familj eller släkt, 35% inom annan slags relation eller bekantskap och 28% av en förövare som var obekant för den utsatta. 


Vi vet att det fortfarande finns ett stort mörkertal i statistiken för sexualbrott. Att anmäla en våldtäkt är ofta svårare ju närmare relation du har till personen som utsatt dig. I våra stödfunktioner uppger omkring 37% av de drygt 2 000 personer som årligen hör av sig till oss att de är eller blivit utsatta av någon i sin närmaste familj eller släkt. 21% är utsatta av partner, 43% av en bekant person och enbart 11% av en person de inte känner.


– Vi ser det som positivt att BRÅ numera publicerar relation till gärningsperson i sin statistik över anmälda brott. Vi vet att de flesta som utsätts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp utsätts av någon de känner, litar på och i många fall älskar. Att medvetenheten kring detta blir större underlättar för utsatta att förstå och sätta ord på vad de blivit utsatta för. Detta kan i sin tur hjälpa till i bearbetningen av det trauma ett sexuellt övergrepp kan innebära. Det hjälper också utsatta personer att placera skuld och skam där den hör hemma – hos förövaren, säger Cecilia Bödker Pedersen, verksamhetschef på Storasyster.

Här kan du läsa mer om den preliminära statistiken från 2019!