Rapport det går inte att berätta för någon på riktigt 2

Försämrat psykiskt mående och minskad tillgång till stöd – pandemins påverkan på personer utsatta för sexuellt våld

Sjukdomen covid-19 och den kris som pandemin bär med sig har drabbat samhällets alla områden. Personer som utsätts för sexuellt våld var redan innan krisen en mycket utsatt grupp. I rapporten ”Det går inte att berätta för någon på riktigt” lyfter vi vår målgrupps situation under covid-19-krisen. Rapporten visar på en försämring av utsattas psykiska mående och en minskning av tillgång till stöd under pandemin.

Storasysters nya rapport bygger på en enkätstudie med 165 svarande, majoriteten kvinnor och tjejer. Rapporten visar på en försämring av utsattas psykiska mående och en minskning av tillgången till stöd under pandemin. Runt 50 procent av respondenterna uppgav att symtom som stress, ångest, oro, fysiska reaktioner, nedstämdhet/depression och sömnproblem hade ökat eller förvärrats under denna tidsperiod. I studien samlade vi också in information om utsattas tillgång till stöd under pandemin. Även om var tredje respondent hade stöd sedan tidigare beskrev de att covid-19-pandemin hade påverkat tillgången till det etablerade stödet. Förändringarna kunde handla om avbokade besök pga misstänkta covid-19-symptom eller att stödet gått över till video- eller telefonsamtal. Drygt hälften av respondenterna hade inte sökt stöd under de senaste fyra veckorna och denna grupp anser vi kan behöva fångas upp om stödbehovet kvarstår när pandemin avtar.

– Utsatthet för våld förvärras under samhällskriser. Den förvärrade psykiska ohälsan i kombination med den begränsade tillgången till stöd under pandemin bör betraktas som ett tecken på en försämring av situationen för vår målgrupp. Det finns tydliga indikationer på att efterfrågan på stöd kommer att öka efter pandemin och vi ser därför att samhället måste ha beredskap för att ta hand om utsatta och deras behov av vård och stöd, säger Cecilia Bödker Pedersen, verksamhetschef på Storasyster.

Storasyster anser att det är centralt att inkludera ett könsmaktsperspektiv i de åtgärder som vidtas under covid-19-pandemin och i dess efterverkningar. Storasyster föreslår bland annat en utredning av hur tillgången till stöd för personer som utsatts för sexuellt våld har tillgodosetts under pandemin. Vi ser även vikten av tillgänglighet till vård och stöd i icke-akuta skeenden samt att det är centralt att förstärka och samordna de insatser som riktas till utsatta under och efter krisen.

Läs hela rapporten här

För ytterligare information kontakta Cecilia Bödker Pedersen, verksamhetschef på Storasyster:

Mail: cecilia@foreningenstorasyster.se

Tel: 076 634 34 36

BRÅ bild

BRÅ: Stor ökning av fällande domar för våldtäkt sedan samtyckeslagen infördes

Idag publicerade Brottsförebyggande rådet (BRÅ) en ny rapport som visar att sedan den nya lagstiftningen om våldtäkt, samtyckeslagen, infördes 2018 har antal åtal och fällande domar för våldtäkt ökat markant. 2017 avkunnades 190 fällande domar, under 2019 var antalet 333. Vilket är en ökning med 75 procent. 

Från och med juli 2018 bygger lagstiftningen om våldtäkt på avsaknad av frivillighet, istället för förekomsten av våld, hot eller en särskilt utsatt situation. Det innebär att all sexuell aktivitet är straffbart om den ena parten inte deltar frivilligt. De nya fällande domarna gäller i stor utsträckning just den typ av situationer som lagändringen avsåg att täcka, till exempel fall där målsägaren reagerat på övergreppet med passivitet. 

– Vi ser självfallet väldigt positivt på att den nya lagstiftningen leder till fler åtal och fler fällande domar. Det vågade vi knappt hoppas på inför lagens införande, men förutsåg ändå att den nya lagstiftningen skulle fungera normerande kring frivillighet och samtycke. Att antalet fällande domar ökat med 75% har ett otroligt viktigt signalvärde – det går att få en förövare dömd för våldtäkt i våra domstolar! En vanlig anledning till att de personer vi tar emot i vår verksamhet aldrig gör en polisanmälan är rädslan att inte bli trodd, och en uppgivenhet kring att ärendet ändå kommer läggas ner. Detta första år med samtyckeslagstiftningen visar att det går att bli trodd, och det går att få även rättslig upprättelse, säger Cecilia Bödker Pedersen, verksamhetschef på Storasyster.

Men få av de fällande domarna avsåg det nya brottet oaktsam våldtäkt. Endast 12 av de nya fällande domarna rör det nya brottet oaktsam våldtäkt, enligt BRÅs genomgång av samtliga tingsrättsdomar om våldtäkt mot kvinnor under 2019. BRÅ menar att ett skäl till det kan vara att domstolarna oftast inte uppfattar att den bestämmelsen är applicerbar och därför istället väljer att antingen fria den tilltalade eller döma till (uppsåtlig) våldtäkt. 

– Vi har en lång väg kvar, i och med att de flesta sexualbrott fortfarande inte anmäls. Inom vår stödverksamhet där vi tar emot fler än 2 500 personer årligen har mer än var fjärde person avstått från att kontakta polis. Detta har en rad olika orsaker, men om vår frivillighetsbaserade lagstiftning kan leda till att fler personer vågar anmäla och vågar tro på att deras anmälan kommer att hanteras på ett rättssäkert sätt så har vi ändå kommit en bit på vägen mot vår vision om ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld, säger Cecilia Bödker Pedersen. 

Här kan du ta del av BRÅs senaste rapport

Lunchföreläsning

Storasyster bjuder in till lunchföreläsning online

Storasyster bjuder in till lunchföreläsning om hur vi bemöter personer som har blivit eller blir utsatta för sexuellt våld. Föreläsningen är en introduktion till hur vi bemöter och arbetar med vår målgrupp i vår samtalsmottagning. Det kommer erbjudas tillfälle att ställa frågor samt möjlighet att lära sig mer om vad vi erbjuder för föreläsningar och utbildningar för yrkesverksamma. 

Föreläsningen vänder sig till alla yrkesverksamma som möter människor i sitt arbete.

Föreläsningen hålls av Julia Engström, kurator och sakkunnig inom våldsprevention och bemötande på Storasyster. Julia är f.d. skolkurator med vidareutbildning inom barn- och ungdomsvetenskap.

Datum: 15 juni 2020

Tid: 12.00 – 13.00

Plats: Zoom – Länk till föreläsningen

Har ni frågor eller funderingar får ni gärna höra av er till julia@foreningenstorasyster.se

Facebook Live webb

Facebook Live: Webbseminarium om Storasysterrapporten 2020

Storasyster bjuder in till webbseminarium om Storasysterrapporten som fokuserar på kopplingen mellan sexuellt våld och suicid den 26:e maj kl 13:00-14:30.

Storasystrerrapporten lanserades 14:e maj 2020 och ger en lägesbild av utsatthet för sexualbrott i Sverige idag och om Storasysters föregående verksamhetsår. I Storasysterrapporten fokuserar vi på ett särskilt tema som vi vill lyfta fram som anknyter till kunskapsområdet sexuellt våld. I år har vi valt att fokusera på psykisk ohälsa och mer specifikt på kopplingen mellan sexuellt våld och suicidtankar och suicidförsök.

Under detta webbseminarium kommer Linnéa Hall, Opinionsstrateg på Storasyster och författare av Storasysterrapporten, presentera de viktigaste resultaten i rapporten.

Efter presentationen kommer Annika Strandhäll, jämställdhetspolitisk talesperson för Socialdemokraterna, och Anna Möller, PhD och överläkare på Akutmottagningen för våldtagna på Södersjukhuset i Stockholm, att kommentera rapporten.  Även Karin Schulz, Generalsekreterare på Mind, kommer ge sina kommentarer.

Mer information om webbseminariet hittar du här!