storasyster_facebook_header_1200x628

Föreningen Storasyster lanserar rapporten “5211 röster om sexuellt våld”

Föreningen Storasyster lanserar nu rapporten “5211 röster om sexuellt våld”. Rapporten är baserad på en enkätstudie som riktade sig till personer med erfarenhet av utsatthet för sexuellt våld.

Vid årsskiftet 2017/2018 genomförde Föreningen Storasyster en enkätstudie om sexuellt våld som riktade sig till personer med erfarenhet av sexuella övergrepp. Enkäten innehöll frågor om sexuellt våld, psykiskt mående, om personen sökt stöd efter övergrepp och huruvida personen polisanmält övergreppet, och fick stor spridning med 5 211 svar.

– Genom att samla in mer kunskap om utsatthet för sexuellt våld hade vi förhoppningen om att öka förståelsen för vår målgrupps situation och därmed kunna förbättra stödet för personer som blivit utsatta för sexuella övergrepp. Vi hoppas nu att kunna sprida den kunskap vi samlat in om målgruppen till alla som möter utsatta, säger Cecilia Bödker Pedersen, verksamhetschef på Föreningen Storasyster.

De flesta som besvarade enkäten var mellan 13-35 år, definierade sig som kvinnor, och arbetade eller studerade vid svarstillfället. Majoriteten hade varit utsatta för att någon berört deras kropp med händerna, könet eller munnen på ett sexuellt sätt som känts obehagligt. Varannan person uppgav att någon hade gjort något sexuellt mot dem när de inte har kunnat skydda sig eller uttrycka sin vilja. Det var vanligast att respondenten hade utsatts av en person som den kände och nästan alla hade blivit utsatta av en man/kille. De vanligaste platserna att bli utsatt på var i en hemmiljö (eget eller annans), på offentliga platser och/eller i krogmiljö. De tre mest förekommande symptomen efter övergreppet var känslor av skam, ångest och försämrat egenvärde/självkänsla. Efter övergreppet var det vanligast att ha fått samtalsstöd eller läkarkontakt inom psykiatrin eller av privat psykolog/samtalsterapeut. Nästan 7 av 10 ville inte polisanmäla övergreppet de utsatts för. Den vanligaste anledning till att inte anmäla var att de inte orkar och/eller att de inte vet om brottet går att anmäla.

Resultaten visade även att en stor andel respondenter hade erfarenhet av upprepad utsatthet och/eller utsatthet för annan typ av våld, vilket vi kan förmoda inverkar på måendet och hälsan. Detta vittnar om en särskild utsatthet som kan göra det svårare att både polisanmäla och att kontakta stödinstanser. Att våga söka stöd och att sedan få stöd är en förutsättning för att må bättre och nå en förbättrad hälsa.

– Då kvinnor och tjejer inte kan vara trygga och fredade i sina hem eller i det offentliga rummet på grund av det sexuella våld som de utsätts för av män, begränsas kvinnors rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare på samma villkor som män. Det sexuella våldet är således ett demokratiskt problem och ett hinder för att uppnå jämställdhet, och vi behöver därför stärka både stödet för utsatta och det förebyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor, säger Linnéa Hall, rapportförfattare och projektledare på Föreningen Storasyster

Rapport och bilagor.

Pressmeddelande.


Enkätstudien var en del av projektet “Kunskapshöjande insatser inom området sexuellt våld” vilket finansierades av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Jämställdhetsmyndigheten mellan augusti 2017 och augusti 2018.

För frågor – kontakta projektledare och rapportförfattare Linnéa Hall.

linnea@foreningenstorasyster.se

079 – 075 95 09

Annonsering lansering SEÖ

Vi lanserar Stödefterövergrepp.se!

 

Stödefterövergrepp.se är en webbsida som samlar olika verksamheter som kan vara till stöd för personer som utsatts för sexuella övergrepp. Sidan riktar sig till utsatta, dess anhöriga och till yrkesverksamma som möter målgruppen i sitt arbete.

– Storasyster har under en tid sett behovet av att samla information om olika stödverksamheter på en och samma plats. Vi har nu, med stöd av Jämställdhetsmyndigheten, kunnat utveckla och lansera Stödefterövergrepp.se som vi hoppas kan fylla det behovet, säger Föreningen Storasysters verksamhetschef Cecilia Bödker Pedersen.

Mäns våld mot kvinnor, barn och transpersoner är ett av våra allvarligaste samhällsproblem. När kvinnor och flickor utsätts för sexuellt våld av män och killar ska de kunna få ett bra stöd och bemötande, för att i förlängningen kunna ha samma rätt som män att kunna utforma och ha makten över sina egna liv. Att ha erfarenheter av sexuellt våld påverkar i många fall kvinnors och flickors psykiska och fysiska hälsa.

– Vår förhoppning är att en ökad tillgång till information om olika stödinstanser, för både utsatta, anhöriga och yrkesverksamma, ska kunna förbättra stödet för utsatta. Genom ökad tillgänglighet till information om olika stödinstanser kan bl.a kvinnors och flickors hälsa förbättras. Vår önskan är att Stödefterövergrepp.se ska kunna vara en liten pusselbit för ett mer jämställt samhälle där utsatta får stöd efter ett sexuellt övergrepp, säger projektledare Linnéa Hall.

Stödefterövergrepp.se samlar bland annat ideella föreningar, kommunala stödinstanser och vård- och hälsoinrättningar som på olika sätt ger stöd efter ett sexuellt övergrepp. På sidan har du möjlighet att filtrera mellan regioner, på olika typer av stödfunktioner och verksamheter. Du kan även välja mellan olika inriktningar/kompetenser, t.ex hitta verksamheter som ger stöd- och kompetensutveckling till yrkesverksamma genom föreläsningar om sexuellt våld.

Stödefterövergrepp.se är en del av projektet “Kunskapshöjande insatser inom området sexuellt våld” som drivs av Storasyster och finansieras av Jämställdhetsmyndigheten.

För frågor – kontakta projektledare Linnéa Hall
linnea@foreningenstorasyster.se
079-075 95 09

Enkät

VI LANSERAR ENKÄT OM SEXUELLT VÅLD!

Har du utsatts för någon form av sexuellt övergrepp och vill delta i en enkätstudie?

Enkäten har tagits fram av Föreningen Storasyster och vänder sig till dig som har erfarenheter av sexuella övergrepp av olika slag och som är 13 år eller äldre, oavsett könsidentitet.

Enkäten innehåller frågor om sexuella övergrepp, psykiskt mående och om kontakt med olika typer av stödinstanser. Du är helt anonym och väljer själv vilka frågor du vill besvara. Genom att svara på frågorna bidrar du med viktig kunskap kring hur personer som utsatts för sexuella övergrepp mår och vilket stöd de har fått. Svaren kommer sedan ligga till grund för en skriven rapport som syftar till att öka kunskapen om personer som har varit utsatta för sexuella övergrepp för att på så sätt kunna förbättra stödet för utsatta.

Enkäten tar ca 6 minuter att besvara.

Du hittar enkäten HÄR.

Enkäten är en del av det MUCF-finansierade projektet “Kunskapshöjande insatser inom området sexuellt våld”.

– Har du några frågor kring enkäten eller projektet: kontakta projektledare Linnéa Hall, linnea@foreningenstorasyster.se.
– Önskar du stöd efter att du besvarat enkäten: mejla till jour@foreningenstorasyster.se eller gå in på sidan för vår stödverksamhet.