Storasysterrapporten webb

Storasyster slår larm: Ny rapport visar på självmordsrisker till följd av sexuellt våld

Idag lanseras Storasysterrapporten 2020, med särskilt fokus på psykisk ohälsa efter utsatthet för sexuellt våld. Rapporten baseras på en enkätstudie där vi samlade in erfarenheter från 5 211 personer som utsatts för sexuellt våld och som publicerades i en rapport 2019. Av dessa dryga 5 000 personer uppgav 32 procent att de haft suicidtankar och 16 procent uppgav att de gjort suicidförsök till följd av sexuella övergrepp, vilket vi ser som mycket allvarligt.  Därför har vi valt att under 2020 rikta ett särskilt fokus på denna problematik och i och med detta lansera Storasysterrapporten som har ett specifikt fokus på psykisk ohälsa och suicid. 

Storasysters enkätundersökning med över 5 000 deltagare visar på att:

– 32% av dem som utsatts för sexuellt våld haft självmordstankar, och 16% uppgav att de gjort självmordsförsök till följd av sexuella övergrepp (jmf 14% självmordstankar någon gång under i livet, befolkningen i stort enligt Folkhälsomyndigheten).

– Mörkertalet är stort (endast 11% polisanmäler sexuellt våld enligt Nationella Trygghetsundersökningen 2017).

– Vanligast är att förövaren är en man som ofta är känd för den utsatta – mer tvingad tid i hemmet till följd av Covid-19 ökar risken för våldsutsatthet och för psykisk ohälsa.

– Detta får akuta konsekvenser för samhället, och är ytterst en jämställdhets- och demokratifråga.

– Regeringen har anslagit extra medel och det är nu viktigt att pengarna kommer ut och gör nytta för utsatta.

– Storasyster är med våra 140 volontärer Sveriges största stödorganisation för personer utsatta för sexuellt våld. Vi hjälper årligen över 2 500 personer genom stödfunktioner online och offline, samt driver opinion med visionen om ett samhälle fritt från sexuellt våld.

Läs hela rapporten här

För ytterligare information, läs vårt pressmeddelande eller kontakta Cecilia Bödker Pedersen, verksamhetschef på Storasyster:

Mail: cecilia@foreningenstorasyster.se

Tel: 076 634 34 36

Kopia-av-Kopia-av-Kopia-av-youre-a-bright-beautiful-1

Enkät: Covid-19-pandemins påverkan på personer som utsätts eller har utsatts för sexuella övergrepp

Storasyster samlar nu in kunskap om hur personer som utsätts eller har utsatts för sexuella övergrepp påverkas av Covid-19-pandemin. Hjälp oss att förstå din situation genom att svara på denna enkät.

Enkäten innehåller frågor om erfarenhet av utsatthet för våld, psykiskt mående och kontakt med stödinstanser. Du är helt anonym och väljer själv vilka frågor du vill besvara. 

Enkäten hittar du här!

Önskar du stöd i samband med att du besvarat enkäten så kan du alltid kontakta Storasyster: www.foreningenstorasyster.se

Kopia av Kopia av you're a bright, beautiful

Chatten har tillfälligt utökade öppettider!

Vi har på grund av rådande omständigheter valt att utöka våra öppettider i chatten. Chatten kommer från och med v.15 även ha öppet på fredagar 20-22 samt lördagar 16-18.

Vi vet att många som utsätts för sexuellt våld i sina hem nu tvingas vara hemma tillsammans med personen som utsätter dem. Både barn och vuxna som i vanliga fall använder skola, arbete och fritidsaktiviteter som ett skydd från våldet hemma.

Vi vet också att psykisk ohälsa kan förvärras när omständigheter i ens liv snabbt förändras och många som är utsatta mår extra dåligt när världen känns otrygg och rörig.

Därför anser vi att det är extra viktigt att vårt arbete fortsätter som vanligt trots omständigheterna. Vi vill fortsätta vara en trygg och stabil plats att söka stöd hos när samhället i övrigt är skakigt.

Vi vill rikta ett stort varmt tack till våra volontärer som gör det möjligt för oss att utöka öppettiderna i chatten och som outtröttligt arbetar på med att ge stöd till våra stödsökande, oavsett vad som händer i omvärlden <3

årsmöte

Valberedningens nomineringar till årsmöte 2020


Nedan följer valberedningens nomineringar till ett antal styrelseposter till verksamhetsåret 2020/2021 samt 2021/2022. Vid årsmötet den 16 mars 2020 beslutar medlemmarna om förslaget godtas. 

Ordförande: Karin Forseke (omval, två år) 

Valberedningen nominerar Karin Forseke till posten som ordförande för Föreningen Storasysters styrelse under verksamhetsåret 2020/2021 samt 2021/2022. Karin har suttit som ledamot och sedermera ordförande för styrelsen under de senaste två verksamhetsåren, och visat på djupt engagemang för föreningens vision om ett samhälle fritt från sexuellt våld. Med sin kompetens och sitt breda nätverk har hon med stor framgång bidragit till att föreningen fått allt bättre möjligheter till att nå ut till fler stödsökande. Med bakgrund i finansbranschen i USA, Storbritannien och Sverige har hon omfattande erfarenhet av internationellt ledarskap från såväl privata och offentliga företag, som politiska och ideella organisationer. Karin är för närvarande verksam i ett antal styrelser, bl.a. för AI baserade bolaget Greater Than AB, Drottningholms Slottsteater och Cambridge Judge Business School. Hon har ett starkt engagemang för jämställdhetsfrågor som genomsyrat alla hennes uppdrag, bl.a. som rådgivare till Nobel Women’s Initiative (NWI) och för organisationen Sojourn som ger skyddat boende till våldsutsatta kvinnor och barn. Med Karins långa erfarenhet, kunskap och kompetens inom ledarskap och jämställdhet anser valberedningen Karin vara en stor tillgång som ordförande för Föreningen Storasysters styrelse även kommande åren.

Sekreterare: Åsa Fröding (omval, två år) 

Valberedningen nominerar Åsa Fröding till posten som sekreterare i Föreningen Storasysters styrelse verksamhetsåret 2020/2021 samt 2021/2022. Åsa har varit en uppskattad och aktiv volontär i Föreningen Storasyster redan sedan för sju år sedan. Som sekreterare i styrelsen de gångna verksamhetsåren har Åsa varit mycket uppskattad för sin lyhördhet och pålitlighet. Hennes perspektiv och kunskaper som långvarig medlem och volontär i föreningen lyfts särskilt fram med stor uppskattning. Med sitt brinnande engagemang för såväl Föreningen Storasysters stödverksamhet som föreningens vision om ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld, anser valberedningen Åsa vara en tillgång för styrelsen även kommande verksamhetsår. 

Kassör: Inger Malm (omval, två år)

Valberedningen nominerar Inger Malm till posten som kassör i Föreningen Storasysters styrelse verksamhetsåret 2020/2021 samt 2021/2022. Inger har sedan hon blev medlem i Föreningen Storasyster för fem år sedan varit aktivt engagerad i styrelsens ekonomiska verksamhet. Som civilekonom med mångårig erfarenhet av arbete som bl.a. ekonomichef och controller, har hennes kunskaper varit mycket uppskattade i Föreningen Storasysters styrelse de senaste fyra verksamhetsåren. Med ett stort engagemang för Föreningen Storasysters vision om ett samhälle fritt från sexuellt våld anser valberedningen Inger vara en fortsatt stor tillgång för styrelsen.

Ledamot: Birgitta Henriksson (nyval, ett år) 
Valberedningen nominerar Birgitta Henriksson till posten som ledamot i Föreningen Storasysters styrelse för verksamhetsåret 2020/2021. Birgitta har en lång och gedigen erfarenhet av kommunikations- och finansbranschen och är idag partner på Fogel & Partners. Med sin bakgrund kan hon bidra med mycket värdefull kunskap, inte minst inom kommunikation där hon redan påbörjat ett viktigt arbete med föreningens positionering. Hon uttrycker även en hög ambition för föreningens framtid, både vad gäller finansiering och att nå ut till såväl stödsökande som andra viktiga parter. Sammantaget anser valberedningen att Birgitta, med både hennes engagemang och kunskap i beaktning, kommer att vara en stor tillgång för föreningens långsiktiga utveckling.

Ledamot: Nils Marcks von Würtemberg (nyval, ett år) 

Valberedningen nominerar Nils (Nicke) Marcks von Würtemberg till posten som ledamot i Föreningen Storasysters styrelse under verksamhetsåret 2020/2021. Nicke har senaste verksamhetsåret suttit som suppleant i Föreningen Storasyster och har visat på stort engagemang för föreningens vision om ett samhälle fritt från sexuellt våld. Med Nickes breda nätverk väntas han fortsätta kunna bidra till föreningens ambitioner om att stärka organisationen både ekonomiskt och nätverksmässigt. Nicke har även värdefull kunskap om rättsväsendet och har en bakgrund som jurist och civilekonom. Nicke arbetar som Senior Loan Manager hos Swedfund International AB.

Suppleant: Fabian Månsson (nyval, ett år) 
Valberedningen nominerar Fabian Månsson till posten som suppleant i Föreningen Storasysters styrelse verksamhetsåret 2020/2021. Fabian är ny medlem i Föreningen Storasyster och har en lång bakgrund från företagande i Sverige och USA, bl.a. som CEO för H&M och Eddie Bauer. Han har omfattande erfarenhet av styrelsearbete och ett stort engagemang för jämställdhetsfrågor. Med Fabians gedigna erfarenhet från näringslivet och med sitt breda kontaktnät anser valberedningen Fabian vara en stor tillgång för Föreningen Storasysters verksamhet kommande året.

Suppleant: Sanna Lindberg (nyval, ett år) 
Valberedningen nominerar Sanna Lindberg till posten som suppleant Föreningen Storasysters styrelse verksamhetsåret 2020/2021. Med en lång bakgrund inom H&M-koncernen både i Sverige och internationellt har Sanna både ett stort nätverk och en värdefull erfarenhet av jämställdhetsarbete och näringsliv. Sanna visar dessutom ett varmt engagemang för föreningens verksamhet och att nå ut med föreningens budskap, samt en stor förståelse för de utmaningar föreningen står inför. Valberedningen anser därmed Sanna vara en stor tillgång för Föreningen Storasysters verksamhet kommande året.

årsmöte

UTLYSNING INFÖR ÅRSMÖTE 2020

Den 16 mars 2020 infaller Föreningen Storasysters årsmöte. Inför årsmötet öppnar valberedningen upp för ansökningar till ett antal poster i styrelsen under verksamhetsåren 2020-2021 samt 2020-2022.

Valberedningen söker en styrelse med fortsatt bred kompetens, erfarenhet och nätverk som kan hjälpa Föreningen Storasyster att säkra en trygg finansiering för att fortsätta växa, nå ut till ännu fler stödsökande samt skapa opinion i föreningens vision om ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld. 
 

SÖKBARA POSTER TILL ÅRSMÖTET 2020

En ordförande, under en period av två (2) år

Som ordförande har du som sökande ett stort engagemang för föreningens vision om ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld. Sökande med erfarenhet av tidigare ideellt engagemang i civilsamhället och av styrelsearbete premieras. Posten innehas idag av Karin Forseke, som ställer upp till omval. 

En sekreterare, under en period av två (2) år

Som sekreterare är du ledamot i styrelsen och för protokoll under styrelsemötena. Posten innehas idag av Åsa Fröding, som ställer upp till omval. 

En kassör med ekonomibakgrund, under en period av två (2) år 

Som kassör är du ledamot i styrelsen och bidrar med bred kompetens inom ekonomi och redovisning. Posten innehas idag av Inger Malm, som ställer upp till omval. 

En ledamot med juridisk bakgrund, under en period av ett (1) år

Som ledamot i styrelsen bidrar du med bred kompetens inom juridik. Suppleant Nils Marcks von Würtemberg ställer upp som kandidat.

En ledamot med kommunikationsbakgrund, under en period av ett (1) år

Som ledamot i styrelsen bidrar du med bred kompetens inom kommunikation. 

Två suppleanter, under en period av ett (1) år

Som suppleant i styrelsen bidrar du till föreningens ambitioner om att stärka organisationen både ekonomiskt och nätverksmässigt. Vi ser gärna att de sökande har erfarenhet av att jobba med verksamhetsutveckling, gärna med koppling till civilsamhället.

Två ledamöter till valberedningen för en period av ett (1) år

Innehas nu av Andrea Ivarsson och Sofia Österlöf, som båda ställer upp till omval.

Styrelsemedlemmar vars mandatperiod löper ut vid årsmötet 2020

Ordförande: Karin Forseke (ställer upp till omval)
Ledamöter: Anna Telg (ställer inte upp till omval)
Paul Lacopie (ställer inte upp till omval)
Åsa Fröding (ställer upp till omval)
Inger Malm (ställer upp till omval)
Suppleant:
Nils Marcks von Würtemberg (ställer upp till omval som ledamot)För att ingå i styrelsen krävs att du

  • Har ett stort engagemang för föreningens vision och målsättning om ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld.
  • Har viljan, förmågan och erfarenhet av att leda styrelsens strategiska utveckling.
  • På ett generöst sätt bidrar med erfarenheter och kunskaper till styrelsen och föreningens kansli.
  • Avsätter 5 kvällar för styrelsemöten i Stockholm under verksamhetsåret, samt avsätter tid för egna initiativ för att stärka organisationen ekonomiskt och opinionsmässigt. Som styrelseledamot kan du även behöva förbereda underlag och beslutsdokument till styrelsens sammanträden.
  • Är villig att arbeta i utskott efter behov.
  • Kan verka oavlönat samt religiöst och partipolitiskt obundet.
  • Är medlem i Föreningen Storasyster när styrelseuppdraget börjar.

Är du intresserad av att engagera dig i Föreningen Storasysters styrelse? Kandidera genom att skicka ditt CV till valberedning@foreningenstorasyster.se och berätta på vilket sätt du vill och kan bidra. Sista dag för att kandidera är den 16 februari.
Utvalda kandidater måste vara tillgängliga via telefon under vecka 8 eller 9.
Vid frågor, kontakta gärna valberedningen på valberedning@foreningenstorasyster.se.


Skärmavbild 2020-01-16 kl. 16.10.41

BRÅs preliminära statistik för 2019

Idag presenterade Brottsförebyggande rådet (BRÅ) den preliminära statistiken över anmälda brott 2019. Antalet anmälda våldtäkter ökar från 7 843 anmälda våldtäkter 2018 till 8 350 anmälda våldtäkter 2019. Av dessa har 229 rubricerats som oaktsam våldtäkt, vilket är en ny brottsrubricering som kom till i samband med vår nya frivillighetsbaserade sexualbrottslag i juli 2018. 


Nytt för i år är att BRÅ presenterar statistik över relationen mellan brottsoffer och misstänkt gärningsperson. Vad gäller anmälda våldtäkter mot personer över 18 år så har 31% av dessa skett inom parrelation, 7% inom familj eller släkt, 35% inom annan slags relation eller bekantskap och 28% av en förövare som var obekant för den utsatta. 


Vi vet att det fortfarande finns ett stort mörkertal i statistiken för sexualbrott. Att anmäla en våldtäkt är ofta svårare ju närmare relation du har till personen som utsatt dig. I våra stödfunktioner uppger omkring 37% av de drygt 2 000 personer som årligen hör av sig till oss att de är eller blivit utsatta av någon i sin närmaste familj eller släkt. 21% är utsatta av partner, 43% av en bekant person och enbart 11% av en person de inte känner.


– Vi ser det som positivt att BRÅ numera publicerar relation till gärningsperson i sin statistik över anmälda brott. Vi vet att de flesta som utsätts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp utsätts av någon de känner, litar på och i många fall älskar. Att medvetenheten kring detta blir större underlättar för utsatta att förstå och sätta ord på vad de blivit utsatta för. Detta kan i sin tur hjälpa till i bearbetningen av det trauma ett sexuellt övergrepp kan innebära. Det hjälper också utsatta personer att placera skuld och skam där den hör hemma – hos förövaren, säger Cecilia Bödker Pedersen, verksamhetschef på Storasyster.

Här kan du läsa mer om den preliminära statistiken från 2019!

Today's Discussion (2)

Ansök om chattsyster

Har du blivit utsatt för våldtäkt eller sexuella övergrepp och önskar någon att prata med om dina erfarenheter? Skicka in en ansökan för att få stöd och hjälp av en av våra chattsystrar eller chattbröder! En chattsyster/bror är en stöttande medmänniska som du kan prata med om precis vad du vill – med den får du möjlighet att dela erfarenheter, tankar och känslor. 

Är du intresserad kan du läsa mer och ansöka HÄR.

Skärmavbild 2019-10-31 kl. 11.44.20

Samtalsgrupp i Stockholm

Har du varit med om sexuella övergrepp och vill möta andra med liknande erfarenheter?
Skicka in en intresseanmälan om att delta i Föreningen Storasysters samtalsgrupp!

I samtalsgruppen får du möjlighet att dela erfarenheter, tankar och känslor med andra personer som kan relatera och förstå.
Vi träffas vid 6 tillfällen i våra lokaler centralt i Stockholm.

Vi behöver din ansökan senast onsdag 22 januari.
Läs mer här: http://www.foreningenstorasyster.se/wordpress/stodhjalp/samtalsgrupper/

Skärmavbild 2019-12-20 kl. 12.55.18

Tack för 2019 & Gott Nytt 2020!

Tack för 2019 & Gott Nytt 2020!


Föreningen Storasyster vill tacka för året som gått. Tack till alla våra fantastiska volontärer som kväll efter kväll tar emot utsatta personer i vår stödverksamhet, utsatta som annars inte skulle ha någonstans att vända sig. Tack till alla stödsökande som så modigt låtit oss ta del av era berättelser. Tack till alla privatpersoner, företag och bidragsgivare som generöst bidragit till vår verksamhet – utan er skulle vi inte finnas.


I år har vi tagit emot över 2.000 individer i våra stödfunktioner, och haft över 5.000 stödsamtal. Vi har också föreläst för över 1.700 lärare och andra yrkesverksamma som möter vår målgrupp. I år belönades vi med Kvinnofridspriset för vårt arbete mot sexuellt våld. Vi är mycket glada och stolta över utmärkelsen, men vi är inte nöjda förrän vi nått vår vision om ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld.


Vi i personalen går på julledighet, men eftersom det sexuella våldet inte tar ledigt är våra stödfunktioner på nätet öppna som vanligt över jul och nyår. Vi vet att julen är en tid då många utsatta tvingas spendera extra mycket tid med sina förövare. Våra tankar är med er och vi gör vårt yttersta för att stötta och hjälpa er på de sätt vi kan. Ni är inte ensamma.

Ta hand om varandra!

Varma hälsningar,
Cecilia Bödker Pedersen
Verksamhetschef på Föreningen Storasyster

Kopia av Kopia av Kopia av Kopia av Vill du (1)

Vill du hjälpa oss att hjälpa?

Julen är ofta en tid då många kan känna sig ensamma även om de är omgivna av sin familj, släkt och vänner. När alla förväntas må bra och ha trevligt, kan trycket och behovet av att prata med någon om vad man varit med om, bli stort. Vår chatt är bemannad hela julhelgen och är öppen för dig som utsatts för våldtäkt eller sexuella övergrepp av olika slag. Vi erbjuder även stöd till dig som är anhörig till någon som blivit utsatt.

Genom att skänka en julgåva på 400 kronor ger du oss möjlighet erbjuda 2 stödsamtal till en utsatt person. 


Föreningen Storasyster har 90-konto genom Svensk insamlingskontroll.

Skänk din julgåva till föreningen Storasyster genom insamlingen här på fb eller till: 
Bankgiro: 90 06 79-2
Swish: 900 67 92

Tack för att du hjälper oss att hjälpa!